O projekcie Rekrutacja

Regulamin rekrutacji   
Regulamin Rekrutacji uczestników Projektu pn.: „III Sektor - stawia na Edukację!”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

§ 1
Podmiot odpowiedzialny za rekrutację


1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzą Partnerzy Projektu we współpracy z Liderem Projektu.


§ 2
Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne, które są mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz, ukończyły 18 lat oraz aktywnie działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym przede wszystkim w zakresie edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia na terenie wiejskim.
2. Dostęp do szkoleń będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, pleć czy stopień sprawności.
3. W przypadku niewyłonienia, spośród złożonych formularzy zgłoszeniowych, wymaganej liczby 20 uczestników Projektu, Lider Projektu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy zgłoszeniowych.


§ 3
Proces rekrutacji


1. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu tj. w okresie styczeń - marzec 2009 r., przy czym dystrybucja materiałów informacyjnych oraz formularzy zgłoszeniowych nastąpi w lutym, zgłoszenia osób zainteresowanych będą przyjmowane w okresie od 01.02.2009 r. do 20.02.2009 r., zaś wyłonienie uczestników zajęć nastąpi najpóźniej ostatniego dnia marca 2009 r.
2. Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Projektu, w prasowych ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rozpowszechniane w miejscach publicznie dostępnych za pośrednictwem plakatów i ulotek-formularzy zgłoszeniowych.
3. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibach Partnera Projektu.
4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych, oprócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego będzie zawierać:

a) Załącznik nr 1 - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
b) Załącznik nr 2 - Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu,

5. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do samodzielnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i załączników.
6. W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa zainteresowana osoba powinna zgłosić się osobiście w siedzibie Partnera Projektu tj:

1) Urząd Gminy Olszanka, Olszanka 16, 49-332 Olszanka
2) Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
3) Urząd Gminy Skarbimierz, ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz
Lub Lidera Projektu: Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym i jego Załącznikami oraz ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość kandydata, w terminach ustalonych zgodnie z pkt. 1

7. Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak również dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób inny, niż wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ponownego złożenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami.
8. Wybór uczestników projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której będą wchodzić osoby reprezentujące Partnerów Projektu i Lidera Projektu.
9. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo będą miały osoby działające w organizacjach nieformalnych, przed osobami będącymi członkami organizacji sformalizowanych.
10. W przypadku, gdy liczba kandydatów, przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników, o której mowa w §2 pkt. 3, tworzona jest lista rezerwowa.
11. Kolejność kandydatów na liście rezerwowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia.
12. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu: Protokół Komisji Rekrutacyjnej, w którym zostanie opublikowana lista rankingowa osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.


§4
Ogłoszenie wyników naboru


1. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia.
2. Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie zostanie przekazana wszystkim kandydatom drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wymieniony w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie lub telefonicznie.
3. Kandydaci, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do Projektu są zobowiązani najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych potwierdzić chęć swojego udziału w Projekcie na adres e-mail Lidera Projektu lub telefonicznie, pod rygorem wykreślenia z listy uczestników.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej.


§ 10
Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego,
w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku do końca realizacji Projektu.
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
»
»
»
»
»
»

UWAGA!!! Zmiana terminów szkolenia z księgowości dla gr. II

Uprzejmie informujemy zainteresowane osoby, że zmienił się harmonogram szkolenia z zakresu "Księgowość w organizacjach pozarządowych z obsługą komputera".
Zmiana dotyczy wyłącznie gr. II.
Wyjaśniamy również,że zmiana wynikła z prośby kilku beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do gr. II.
Poniżej znajduje się aktualna ...

Twoja wyszukiwarka


Aktualizacja: 04-03-2010
Lizba odwiedzin: 1711, dzisiaj: 1