O projekcie Cel projektu

Do kogo adresowany jest projekt   
Grupę docelową stanowią aktywnie działający na rzecz rozwoju wsi mieszkańcy gmin wiejskich (Gmina Olszanka i Skarbimierz) oraz miejsko wiejskiej (Lewin Brzeski), którzy z własnej inicjatywy interesują się działaniem na rzecz wsi oraz chcą podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje z zakresu zarządzania organizacją oraz projektami edukacyjnymi.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie przez partnerów projektu tj. Gminę Olszanka, Lewin Brzeski oraz Skarbimierz (w poszczególnych Gminach zamieszczone zostaną plakaty oraz rozprowadzone ulotki-formularze zgłoszeniowe wśród sołtysów.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Lidera Projektu - Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna oraz w Urzędach poszczególnych Gmin - Partnerów.

Nabór uczestników jest otwarty, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (liczy się data wpływu poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami).

Pierwszeństwo w naborze posiadają osoby nie prowadzące dotąd organizacji pozarządowej, a chcące takową organizację założyć. W przypadku stwierdzenia braku chętnych będzie możliwy nabór osób - członków już działających „organizacji sformalizowanych” działających na obszarze LGD.
Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem zasady równości szans w dostępie do projektu, w tym równości płci.

Zachęcamy do udziału w projekcie!
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
»
»
»
»
»
»

UWAGA!!! Zmiana terminów szkolenia z księgowości dla gr. II

Uprzejmie informujemy zainteresowane osoby, że zmienił się harmonogram szkolenia z zakresu "Księgowość w organizacjach pozarządowych z obsługą komputera".
Zmiana dotyczy wyłącznie gr. II.
Wyjaśniamy również,że zmiana wynikła z prośby kilku beneficjentów ostatecznych zakwalifikowanych do gr. II.
Poniżej znajduje się aktualna ...

Twoja wyszukiwarka


Aktualizacja: 04-03-2010
Lizba odwiedzin: 1711, dzisiaj: 1