III Sektor - stawia na Edukację!   

Obszary wiejskie charakteryzuje słaby dostęp mieszkańców do usług edukacyjnych, umożliwiających wzrost kwalifikacji oraz uczenia się przez całe życie. Organizacje pozarządowe mogą skutecznie wypełnić lukę w tym zakresie, pod warunkiem uzyskania umiejętności finansowego zarządzania organizacją oraz wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków finansowych na inicjatywy w zakresie edukacji na wsi.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie aktywności społecznej u 20 osób-członków organizacji społecznych do pełnego zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów w zakresie edukacji, występujących na obszarze LGD „Brzeska Wieś Historyczna” poprzez cykl szkoleń oraz dyżury doradcy w Punkcie Konsultacyjnym.

Działania skierowane do członków organizacji społecznych spowodują z jednej strony wzrost kwalifikacji i umiejętności tych osób, z drugiej zaś zwiększy się potencjał i efektywność NGO.

Celami szczegółowymi są wzrost wiedzy nt. prowadzenia księgowości NGO wraz z obsługą komputera, wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków finansowych, w tym unijnych (pisanie i rozliczanie projektów), rozwój oferty edukacyjnej na obszarach wiejskich, profesjonalizacja III sektora.

Wsparcie edukacyjne udzielone 20 aktywnym działaczom wiejskim zostanie potraktowane nie jako jednorazowe przedsięwzięcie, ale jako dźwignia dla stworzenia struktur, które będą w przyszłości realizować samodzielnie podobne projekty edukacyjne.



Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Brzeska Wieś Historyczna Europejski Fundusz Społeczny




Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Twoja wyszukiwarka


Aktualizacja: 05-03-2010
Lizba odwiedzin: 1711, dzisiaj: 1